Raadpleging van de bevolking over verkeerslawaai

De Waalse Overheidsdienst Infrastructuur heeft het “Actieplan ter bestrijding van verkeerslawaai in Wallonië” uitgewerkt. Dit plan legt de actieprioriteiten vast voor het verminderen van verkeerslawaai en is gebaseerd op de strategische kaarten van het verkeerslawaai op het gewestelijk wegennet waar meer dan 3 miljoen voertuigen per jaar passeren, die zijn opgesteld volgens de Europese Richtlijn inzake de beheersing van omgevingslawaai (2002/49/EG).

Overeenkomstig de Waalse milieuwetgeving wordt dit plan voor openbaar onderzoek voorgelegd aan de betrokken personen.

Controleren

Ben ik betrokken partij bij deze raadpleging van de bevolking ?

Is mijn gemeente betrokken ?

Het gewestelijk wegennet waar meer dan 3 miljoen voertuigen per jaar passeren, loopt over het grondgebied van 209 Waalse gemeenten.
Het openbaar onderzoek slaat alleen op die gemeenten.
Ga na of uw gemeente daarbij is door ze op te zoeken in de lijst van de 262 Waalse gemeenten:

Het Actieplan ter bestrijding van verkeerslawaai in Wallonië heeft betrekking op uw gemeente.

Het Actieplan ter bestrijding van verkeerslawaai in Wallonië heeft geen betrekking op uw gemeente. Er loopt immers geen verkeersweg doorheen waar meer dan 3 miljoen voertuigen per jaar passeren.

Is mijn pand betrokken ?

Om na te gaan of uw pand betrokken is, hoeft u slechts

  • het kaartmateriaal te raadplegen (NB : instructies);
  • uw pand daarop te lokaliseren, ofwel door uw adres in te voeren ofwel door op het scherm te zoeken op de kaart zelf;
  • en ten slotte, via de Catalogus, de evaluatie van het geluidsniveau op basis van het aantal voertuigen per jaar weer te geven (meer dan 6 miljoen per jaar: “Grote verkeerswegen 2006”; 3 tot 6 miljoen: “Hoofdverkeerswegen – Rapportering 2017”)

Als er kleuren verschijnen, is uw pand betrokken. Geen kleuren? Uw pand is niet betrokken.

Alvorens hiertoe over te gaan is het aanbevolen de Niet-technische Samenvatting te overlopen die speciaal voor u werd opgesteld, en in het bijzonder hoofdstuk 5 (vaak gestelde vragen).

Meer weten ? Elk document of interessante link voor de raadpleging
Waarom

Waarom deelnemen aan de raadpleging ?

Het openbaar onderzoek is opgevat als een vragenlijst waarmee de respondenten hun meningen en vaststellingen kunnen doorgeven.

Het verkeerslawaai van gewestelijke verkeerswegen met meer dan 3 miljoen voertuigen per jaar werd in kaart gebracht.

Dat kaartmateriaal is toegankelijk via deze website. Omwonenden kunnen dus evalueren in welke mate ze aan verkeerslawaai blootstaan en dat blootstellingsniveau vergelijken met de richtwaarden die de Waalse Regering heeft goedgekeurd.

Dankzij de vragenlijst kunnen de respondenten het belang van dat verkeerslawaai plaatsen binnen de geluidshinder en aangeven wanneer ze hinder ondervinden en hoe groot die is.

Daarnaast heeft Wallonië een ontwerp-actieplan opgesteld dat een methode omvat om te bepalen welke plaatsen actie vereisen en ze op basis van de prioriteiten te rangschikken.  Betrokken personen hebben de mogelijkheid kennis te nemen van deze methodologie en hun opmerkingen daaromtrent te formuleren.

Wat het ontwerp-actieplan betreft geeft de vragenlijst aan de respondenten de mogelijkheid hun mening te uiten over de voorgestelde methode, de ingezette financiële middelen en de aangewezen technische oplossingen.

Meer weten ?
Hoe

Hoe deelnemen aan de raadpleging ?

AFGESLOTEN RAADPLEGING.